Nieuws

Algemene ledenvergadering

27 maart 2019
Uitnodiging voor alle leden tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019.

Het bestuur zal het ten zeerste waarderen indien u in grote getale aanwezig zult zijn.
Mocht u nog bepaalde zaken op de agenda geplaatst willen zien, horen wij dat graag voor 10 april.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kantine clubhuis

AGENDA

1.   Opening door de voorzitter
2.   Mededelingen
3.   Notulen van de vergadering d.d. 22 mei 2018 (ter vergadering aanwezig)
4.   Jaarverslag over 2018
5.   Verslag kascontrolecommissie 2018
6.   Financieel verslag 2018 en begroting 2019
7.   Contributie 2020
8.   Bestuurssamenstelling
9.   Rondvraag
10. Sluiting


Toelichting agenda:
ad. 8. Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster zijn van het zittende bestuur aftredend:
  • Eelco Schoofs (penningmeester); hij stelt zich herkiesbaar.
Volgens het huishoudelijke reglement art. 20 kunnen (tegen)kandidaten door tenminste 10 stemgerechtigde leden tot 3 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend, onder overlegging van een bereidverklaring van de kandidaat. Het bestuur dient de namen van de (tegen)kandidaten in de vergadering bekend te maken.
 

 
Het MWC (MidWinterCircuit) is een gezelligheidstoernooi waarbij je (binnen je speelsterkte) 6 tot 8 wedstrijden per toernooideel speelt. Meer >
 
De tennislessen 2019 zijn gestart.  De jeugd mocht het spits afbijten. Voor de baanresreveringen klik op: Meer >
 
Glasvezel komt naar gemeente Gennep. Meer >
 
Voor de Jeugdcommissie en voor de Accomodatiecommissie. Meer >
 
Terug naar boven